สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งานปูน part 1

งานปูน part 1

ลักษณะของงานปูน

          งานปูนเป็นแขนงหนึ่งของงานก่อสร้าง  ซึ่งมีความสำคัญในงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานปูนเป็นงานหนักและคงทนต่อดินฟ้าอากาศ  งานปูนสร้างโดยวัสดุที่ทำขึ้นจากสิ่งที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ผสมกัน  งานปูนมีลักษณะแตกต่างกันหลายแบบ   เช่น  ในรูปของ คอนกรีต ปูนก่อ ปูนถือ หินขัด หินล้าง เป็นต้น

ชนิดของงานปูน

      1. ช่างปูนโครงสร้าง

     2. ช่างปูนประณีต

     3. ช่างปูนก่อสร้างและบูรณะ

     4. ช่างปูนเฟอร์นิเจอร์

     5. ช่างปูนสุขภัณฑ์

     6. ช่างปูนชั่วคราว

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานปูน

     ประโยชน์โดยทั่วไป

           1.  สถาปนิก  สถาปนิกที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานปูนดี จะใช้ประโยชน์ที่ได้ไป design แบบของเขาซึ่งจะใช้แบบต่างๆ ของงานปูนนั้น ณ ที่ใดจึงจะเกิดประโยชน์

          2.  วิศวกร  จะใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากงานปูนในการคำนวณหาความแข็งแรงของโครงสร้าง เพื่อประโยชน์ในการใช้ให้เหมาะสม

          3.  ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานปูนดี ย่อมเขียนแบบของเขาได้ดีและถูกต้อง

          4. ผู้ตรวจงาน สำหรับผู้ตรวจงานนี้จะนำความรู้เกี่ยวกับงานปูนไปใช้ในงานตรวจงานก่อสร้างอันเกี่ยวกับงานปูนได้ดีและสามารถตรวจงานได้อย่างถูกต้องตามแบบนั้น

          5. ผู้เขียนรายการ   ผู้เขียนรายการที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานปูนดีย่อมจะเขียนรายงานเกี่ยวกับงานปูนได้ถูกต้องว่าจะทำอย่างไร

          6. ช่างปูน  ช่างปูนที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานปูนย่อมสามารถปฏิบัติงานของเขาได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

     ประโยชน์โดยตรง

            1. ในด้านความคงทนแข็งแรง  จะเห็นได้ว่างานปูนเป็นงานที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศได้ดี คงทนและถาวร ในระยะยาวนาน เช่น ถนนคอนกรีต อนุสาวรีย์ สะพานคอนกรีตตลอดจนตึกหลาย ๆ  ชั้นเป็นต้น

          2. ในด้านรูปร่างและความสวยงาม จะเห็นได้ว่างานปูนนั้น เราสามารถทำเป็นรูปต่างๆ ได้ตามความต้องการ เช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งยังทำลวดลายอื่น ๆ ได้อีก เช่น การทำบัว หินขัดหินล้าง ลายหินอ่อนเทียม เป็นต้น

          3. ในด้านเป็นวัสดุทนไฟ ทั้งนี้จะช่วยป้องกันหรือลดการเกิดอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี

          4. ในด้านการประหยัดเนื่องจากคุณสมบัติในด้านความทนทาน แข็งแรง จึงเป็นการประหยัดในด้านก่อสร้างไปในตัว

ที่มา: file.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=ADMIN_ADMIN...doc

view